top of page

Catalunya creix en producció ecològica a un ritme més alt que Espanya

El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) publica les estadístiques estatals de producció ecològica del 2017, que ofereixen anualment una comparativa entre comunitats autònomes i províncies en indicadors molt variats dels sectors primari, secundari i terciari.


Les demostren que Catalunya creix per sobre de la mitjana estatal en molts aspectes. Mentre la superfície dedicada a la producció ecològica a Espanya ha augmentat un 3,1% durant 2017, la catalana ha crescut un 16,8%. Pel que fa a operadors, aquests s'han vist incrementats en un 5,3% a tot l'Estat mentre Catalunya va tancar l'any amb un 9,4% més.


Operadors

Pel que fa a operadors registrats per activitat, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors, exportadors, comercialitzadors majoristes i minoristes, l'any 2017 Catalunya repeteix la tercera posició, amb el 9,8% del total estatal), superada per Andalusia (33,7%) i Castella-La-Manxa (17,4%).

Catalunya encapçala la taula en elaboradors amb 1.118 operadors (26% del total estatal), seguida d'Andalusia (698, 16,2%) i Comunitat Valenciana (545, 12,7%); lidera destacadament en comercialitzadors amb un total de 395 operadors (25,9% del total estatal), seguida de la Comunitat Valenciana (239, 15,7%) i Andalusia (233, 15,3%); i també és la comunitat amb més importadors, amb un total de 98 operadors (37,3% del total estatal), pels 56 (21,3%) de Comunitat Valenciana o els 49 (18,7%) d'Andalusia.


Superfície i cultius

L'any 2017, Catalunya va tancar-lo amb 200.749,75 Ha dedicades a l'agricultura ecològica (9,6% del total estatal), en tercera posició per darrere d'Andalusia (974.392,86 Ha, 46,8%) i Castella-La-Manxa (372.394,17 Ha, 17,9%).

Per cultius, Catalunya destaca com primera en cultius farratgers (8.773,72 Ha), i segona en el conreu de la vinya (14.876,59 Ha) i en fruiters (965 Ha). A més, es troba segona en el rànquing de prats i pastures (133.264,89 Ha).


Explotacions ramaderes

Amb 913 (11,7% del total estatal) explotacions ramaderes es manté segona en el rànquing, després d'Andalusia (4.647 explotacions, 59,6%). Catalunya és primera comunitat en avicultura de carn (31 explotacions, 37,3% del total estatal) i avicultura de posta (57, 20,5%); i segona en vaquí de carn (475, 13,4%), cabrum de carn (86, 16%), cabrum de llet (17, 9,2%) i equí (93, 19,4%). Val a dir que continua com l'única que compta amb cunicultura ecològica (2 explotacions).

Pel que fa a caps de bestiar, Catalunya continua segona en aus de corral (190.354 caps, 22,9%), en bovins (40.413 caps, 19,5%) i continua al tercer lloc en cabrum (9.692 caps, 13,5%).

El 2017, Catalunya va produir 972,8 tones de carn ecològica (3,7%), sent la cinquena comunitat per darrere d'Andalusia, Extremadura, Castella-La-Manxa i ara també Galícia.

Pel que fa a producció de llet, Catalunya va tancar l'any amb 778,3 tones, només un 2,7% respecte el total estatal.


Indústria agroalimentària

Si bé Catalunya lidera en nombre d’operadors transformadors inscrits, agrupant les activitats desenvolupades segons el tipus de producte transformat, per quart any consecutiu, esdevé la tercera Comunitat Autònoma amb més activitats agroindustrials relacionades amb la producció vegetal (912 activitats) i la segona en les relacionades amb la producció animal (228 activitats), comptant amb el 14,6% de les activitats agroindustrials de tot l’Estat. Només Andalusia, amb un 28,7% de les activitats industrials, i Comunitat Valenciana, amb el 16,3%, superen Catalunya.

Catalunya destaca per ser la comunitat amb més agroindústria relacionada amb l'elaboració de begudes (218 activitats, 19,3%), de les quals 205 són cellers (21,8%); i en l'elaboració de productes carnis i conserves de carn (112 activitats, 28,35%). És segona en fabricació de pinsos (32 activitats, 19,3%), en l'elaboració de pa (129 activitats, 21,4%) i en l'elaboració de productes lactis (24 activitats, 15,5%). I és tercera en la transformació hortofrutícola (207 activitats, 8,7%), elaboració d'olis (98 activitats, 10,9%).


Estadístiques totals estatals

La superfície registrada a Espanya en el mètode de producció ecològica ha assolit la xifra de 2.082.000 hectàrees l'any 2017, el que suposa un increment del 3,1% respecte l'any anterior. D'aquestes, la meitat corresponen a pastures permanents, una quarta part a cultius de terres arables i l'altra quarta part a cultius permanents. Destaca la superfície qualificada en producció, que ha augmentat en més de 280.000 Ha respecte l'any anterior. Per tant es confirma una tendència de creixement anual mitjà de la superfície total en ecològic del 3,7% en els últims 5 anys.

Pel que fa als operadors, el seu nombre total s'ha incrementat en un 5,3% fins als 43.984, havent augmentat el nombre en totes les categories: productors primaris (4,2%), industrials (12,8%), importadors (28%), exportadors (49%) i comercialitzadors majoristes (22%). Aquestes dades posen en relleu el creixement en les fases posteriors de la cadena alimentària, per l'increment de la demanda. La tendència del creixement mitjà anual en els últims 5 anys ha estat de 4,7% en productors agraris, 15,2% en indústries i 17,5% en comercialitzadors de productes ecològics.

En producció vegetal destaca l'augment d'hectàrees dedicades a hortalisses, farratges, fruiters, fruita seca, cítrics i baies, mantenint vinya i olivera, i disminuint cereals i lleguminoses.

Pel que fa a producció animal, augmenta el nombre d'explotacions de llet de boví i oví, en apicultura i en aus de corral de posta i de carn. El nombre de caps de bestiar també augmenta en boví, gallines de posta, conills i de ruscs. L'aqüicultura ha estat un altre subsector amb fort creixement aquest any en producció de més del 29%.

Pel que fa a les indústries es refereix han registrat un creixement molt positiu arribant a les 6.662 aquelles relacionades amb la producció vegetal, sent les principals les indústries de fruites i hortalisses i d'elaboració de begudes; i a 1.151 les relacionades amb la producció animal, destacant la indústria càrnia i làctia. Aquest augment s'ha produït en totes les activitats.


Controls oficials

Els productes agroalimentaris ecològics, també anomenats biològics o orgànics, estan sotmesos a un sistema de control, regulat per normativa comunitària, i inclòs en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària. El programa de la producció ecològica exigeix realitzar almenys una visita de control anual als diferents operadors de la producció ecològica (productors, transformadors o comercialitzadors).

El nombre total de controls oficials realitzats el 2017 ha estat de 48.166 i de 1.633 en importacions a la frontera. En el curs dels mateixos s'han analitzat 4.736 mostres, de les quals només el 8,2% han tingut un resultat desfavorable. El nombre d'incompliments ascendeix a 1.512, el que suposa només el 3,4% dels operadors.

A més les autoritats competents de les comunitats autònomes han supervisat a les entitats certificadores públiques i privades, donant lloc a la retirada de l'autorització a un organisme de control.

Comentários


bottom of page